Kusatsu Higashi HS

緊急事対応

「文武両道で明日をつかむ!」

大雨、暴風を含む特別警報・暴風を含む警報

午前7時の時点で特別警報(大雨・暴風)・暴風警報が発令されていない場合

8:40 SHR 8:55 1限から授業開始

午前7時の時点で特別警報(大雨・暴風)・暴風警報が発令中の場合

自宅待機

午前8時までに解除された場合

10:30 SHR 10:55 3限から授業開始

午前9時までに解除された場合

11:30 SHR 11:55 4限から授業開始

午前10時までに解除された場合

13:00 SHR 13:25 5限から授業開始

午前10時の時点で解除されていない場合

臨時休業